Juridische informatie

Algemene voorwaarden

Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden bij het versturen van uw aanvraag geeft u ons kantoor de toelating de door u opgegeven gegevens te gebruiken. Dit wil zeggen dat ons kantoor deze gegevens zal verwerken bij het sluiten en het beheer van de verzekeringscontracten die u door onze tussenkomst wenst af te sluiten. Ons kantoor zal deze gegevens overmaken aan de verzekeringsmaatschappijen bij wie uw verzekeringscontracten afgesloten zullen worden.

U bevestigt dat u verkiest om alle wettelijke en contractuele informatie in verband met uw verzekeringscontracten, die door onze tussenkomst afgesloten zijn, voor zover dit kan, elektronisch te ontvangen op het ingevulde e-mailadres.

In onze rol van gevolmachtigde onderschrijven kan het zijn dat ons kantoor medische of ander gevoelige informatie over u moet verwerken. Dit zal enkel gebeuren in de context van het beheer van uw verzekeringscontracten, die door onze tussenkomst afgesloten zijn. Door het ondertekenen van dit document geeft u hiertoe de schriftelijke toelating.

Van zodra ons kantoor deze gegevens niet meer nodig heeft zullen ze niet langer bewaard worden binnen ons kantoor

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens geeft u het recht op toegang en de mogelijkheid om uw persoonsgegevens, die op u betrekking hebben en die in ons kantoor bewaard worden, te verbeteren.

Voor meer informatie kan u zich steeds richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Tel. 02/274 48 00 – Fax 02/274 48 35 – commission@privacycommission.bewww.privacycommission.be.
 

Gegevens van ons kantoor:

ASU All Specialty Underwriting BV
Duivelshoekstraat 13
B-8800 Roeselare

T: 051 49 12 81
M: info@bredeweersverzekering.be
M: info@allspecialtyunderwriting.eu 

Gevolmachtigde onderschrijver, ingeschreven in het FSMA register onder het nr. 0743.918.536 en KBO: BE 0743.918.536

De communicatie met ons kantoor.

Onze communicatie met U gebeurt in het Nederlands.

Wanneer het kan zal ons kantoor met u communiceren via het door U opgegeven e-mail adres.

Voor algemene informatie over onze diensten en de door ons aangeboden verzekeringscontracten kan u, als klant, steeds terecht op onze website: www.bredeweersverzekering.be of www.allspecialtyunderwriting.eu 

Door dit document te ondertekenen, verklaart u zich akkoord met deze wijze van communicatie.

De AssurMiFID-gedragsregels.

Ons kantoor is een dienstverlener in verzekeringen. In deze hoedanigheid moeten wij de AssurMiFID-gedragsregels respecteren. Deze gedragsregels vinden hun oorsprong in de Europese MiFID-richtlijn. Deze richtlijn werd omgezet in de Belgische wetgeving in de Twin Peaks II-wet van 30 juli 2013 en de uitvoeringsbesluiten opgenomen in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en het KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Verder zet ASU All Specialty Underwriting BV zich in op een billijke, loyale en professionele manier inzetten voor het belang van haar cliënten. Deze gedragsregel wordt ook de MiFID-grondwet genoemd.

De manier waarop ons kantoor deze gedragsregels invult, vindt u terug op onze website www.bredeweersverzekering.be of www.allspecialtyunderwriting.eu 

De diensten die ons kantoor aanbiedt.

Als gevolmachtigd onderschrijver biedt ons kantoor u diensten van verzekeringsbemiddeling aan.

Deze diensten zijn omschreven in de Twin Peaks-wet van 30 juli 2013.

De diensten van verzekeringsbemiddeling houden in:

  • Het adviseren over verzekeringscontracten,
  • Het aanbieden van verzekeringscontracten,
  • Het voorstellen van verzekeringscontracten,
  • Het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringscontracten,
  • Het sluiten van verzekeringscontracten,
  • Het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u, als klant, betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk, die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteert u ons kantoor.

Het is ook mogelijk dat wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u, als klant, ontvangen.

Wij verstrekken u informatie door middel van de website van ons kantoor.

De wet laat ons, als verzekeringsmakelaar, toe om algemene informatie aan u, als klant, te bezorgen door middel van onze website: www.bredeweersverzekering.be of www.allspecialtyunderwriting.eu 

Dit kan echter enkel als wij zeker zijn dat u een regelmatige gebruiker van het internet bent.

Als u akkoord bent om alle informatie, voor zover dit mogelijk is, te ontvangen via het e-mail adres dat u ons opgegeven hebt mogen wij ervan uitgaan, volgens de wet, dat u een regelmatige gebruiker bent van het internet en dat deze manier van werken past in de context waarin ons kantoor met u zaken doet.

De informatie die u aan ons kantoor verstrekt.

Voor de verzekeringsbemiddelingsdiensten die ons kantoor u biedt hebben we informatie van u nodig. Het is belangrijk dat u juiste en volledige informatie bezorgt. Dit moet zowel bij de aanvang als tijdens de ganse looptijd van al uw verzekeringscontracten gebeuren.

Als u ons kantoor verkeerde of onvolledige informatie zou doorgeven  kan ons kantoor niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen hiervan.

Verder is het van heel groot belang dat u de documenten, die ons kantoor u zal bezorgen, aandachtig leest en dat u, als u vragen of opmerkingen hebt, ons kantoor zo snel als mogelijk contacteert. Zo kan ons kantoor u de nodige antwoorden en verduidelijkingen over deze documenten bezorgen.

Het is van zeer groot belang dat u alle ontvangen documenten nakijkt, om na te zien dat de voorgestelde verzekeringscontracten voldoen aan uw verlangens en behoeften. Als dit niet het geval is, dan moet u ons kantoor hiervan op de hoogte brengen.

U hebt een vraag of een klacht.

Ons kantoor stelt alles in het werk, om u zo goed als mogelijk te helpen bij het realiseren van de verzekeringscontracten, die u aan ons kantoor toevertrouwt.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Eventuele klachten kan u steeds indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35.

Tel.: 02/547 58 71 – Fax: 02/547 59 75 –  www.ombudsman.as.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, en is terug te vinden op www.fsma.be. Tel: 02/220.52.11, fax: 02/220.52.75

Confidentialiteit.

Noch ons kantoor noch u, als klant, zal vertrouwelijke informatie, die betrekking heeft op onze relatie als gevolmachtigd onderschrijver en klant, doorspelen aan een derde. Hiervan kan enkel afgeweken worden als dit nodig is voor de verwezenlijking van de door u gevraagde en/of gesloten verzekeringscontracten.

De ondertekening van dit document houdt in dat u de juistheid van alle hierboven vermelde gegevens bevestigt en dat u kennis hebt genomen van de voorwaarden en informatie, die in dit document opgenomen zijn.

Intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ASU All Specialty Underwriting BV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ASU All Specialty Underwriting BV spant zich in om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te verstrekken. Ondanks deze inspanningen kan de ter beschikking gestelde informatie onjuist zijn.. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal ASU All Specialty Underwriting BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
ASU All Specialty Underwriting BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ASU All Specialty Underwriting BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
ASU All Specialty Underwriting BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
ASU All Specialty Underwriting BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Opgemaakt te Roeselare, 15/12/2023

Deze website is eigendom van ASU All Specialty Underwriting BV

T: 051 49 12 81
M: info@bredeweersverzekering.be
M: info@allspecialtyunderwriting.eu 

Contactgegevens: Duivelshoekstraat 13 - 8800 Roeselare
Telefoon: 051 49 12 81
E-mail: info@bredeweersverzekering.be
KBO: BE 0743.918.536
FSMA: 0743.918.536
De toezichthoudende autoriteit: FSMA

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.